Järjestötoiminta

Tulosta

Farmiseurasääntö

(säännöt ja sopimuskaavake)

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.1.2019. Voimaan 1.7.2019

Suomen Keilailuliittoon rekisteröidyt seurat voivat tehdä keskenään rekisteröityjä jäseniään koskevia farmi-sopimuksia jäljempänä kerrotuin ehdoin.

1. Farmisopimuksella seuran jäsen voidaan siirtää edustamaan toista seuraa.
2. Keilaajan rekisteröinyttä seuraa kutsutaan näissä säännöissä emäseuraksi ja siirron kohteena olevaa seuraa farmiseuraksi.
3. Farmisopimus koskee yhtä keilaajaa. Kutakin keilaajaa saa koskea kerrallaan yksi farmisopimus.
4. Farmisopimuksia voidaan tehdä ajalla 1.7. – 31.1.
5. Farmisopimus on määräaikainen, sen voimassaolo päättyy kilpailukauden päättyessä (esim. kilpailu-kausi 2019 – 2020 = 1.7.2019 – 30.6.2020).
6. Vuosittaisen farmisopimusmaksun määrittää SKL:n liittohallitus (50 € kaudella 2019– 2020).
7. Sopimus tehdään Suomen Keilailuliiton Farmisopimuslomakkeella, jonka yksi allekirjoitettu alkupe-räiskappale toimitetaan SKL:n toimistoon osoitettuna kilpailu- ja sarjavaliokunnalle. Sähköinen toimi-tustapa on suositus (kuvaliite tai skannattu pdf)
8. Farmisopimus ja farmisopimusmaksu tulee hoitaa kuntoon viimeistään 7 vuorokautta ennen ensim-mäistä edustustapahtumaa farmiseurassa, kuitenkin viimeistään tammikuun 31. päivään mennessä. Maksussa määräävä on tiliotteella näkyvä arvopäivä.
9. Siirto farmiseuraan on ilmoitettava kirjallisesti (sähköposti, posti tms. kirjallinen ilmoitustapa) SKL:n toimistoon ennen edustustapahtuman alkua farmiseurassa.
10. Siirto takaisin emäseuraan on ilmoitettava kirjallisesti (sähköposti, posti tms. kirjallinen ilmoitustapa) SKL:n toimistoon ennen edustustapahtuman alkua emäseurassa.
11. Miesten, naisten, seniorien ja veteraanien valtakunnansarjat ovat eri sarjoja ja mikäli sopimuksessa niin sovitaan, koskee farmisopimus vain yhtä sarjaa.
12. Keilaajan rekisteröityminen säilyy emäseurassa.
13. SM-kilpailuissa ja henkilökohtaisissa kilpailuissa keilaaja edustaa emäseuraa, vaikka olisikin farmisopi-muksen perusteella siirrettynä farmiseuraan pelaamaan joukkuepelejä.
14. Jäsenliitot voivat halutessaan rajoittaa tai kieltää farmisopimuksen käyttöä omissa paikallissarjois-saan.

Farmisopimus


Emäseura _________________________________________________________
Farmiseura ________________________________________________________

Sopimuksen kohteena oleva keilaaja: _____________________________
- jäsennumero ________ - ________ - _______
Me ylle merkityt seurat teemme farmisopimuksen seuraavasti:
Sopimus koskee rastilla merkittyjä kilpailuja: __________ valtakunnansarjoja
                                                                     __________ paikallissarjoja
                                                                     __________ muita joukkuepelejä

Sopimuksen voimassaoloaikana noudatamme Suomen Keilailuliiton voimassa olevia farmiseurasääntöjä. Vuosittaisen sopimusmaksun SKL:lle maksaa farmiseura SKL:n pankkitilille FI51 1028 3000 3054 82 vähin-tään 7 vrk ennen ensimmäistä siirtoa, kuitenkin viimeistään 31.1. mennessä.

Tämä sopimus on voimassa kilpailukauden ________ - ________. Sopimus raukeaa, jos se Farmiseurasään-töjen mukaan ei voi olla voimassa.
Tätä sopimusta on laadittu kolme samansisältöistä kappaletta, yksi molemmille sopimuspuolille ja yksi toi-mitettavaksi Suomen Keilailuliitolle ja osoitettuna Kilpailu- ja sarjavaliokunnalle. Mikäli sopimus koskee pai-kallissarjoja, on myös paikallisliitolle toimitettava sopimusjäljennös.


________________________              ______________________
Paikkakunta                               Päiväys


________________________                    ______________________                ______________________
Emäseuran allekirjoitus                   Farmiseuran allekirjoitus          Pelaajan allekirjoitus