Suomen Keilailuliiton toimintasäännöt

Hyväksytty liittokokouksessa Tampereella 22.10.2016
(Säännöt pdf)

 1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Keilailuliitto – Finlands Bowlingförbund ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä SKL. Yhdistys on Suomen keilailu-urheilun keskusliitto. SKL:n kotipaikka on Helsinki.

2 § Liiton tarkoitus
SKL:n tarkoituksena on keilailun valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää keilailu-urheilua Suomessa. SKL:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

3 § Toiminta
SKL toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi seuraavilla tavoilla:
1) kuulumalla keilailun kansainväliseen keskusjärjestöön, World Bowling, huolehtii Suomen kilpakeilailun edustamisesta ulkomailla.
2) toimimalla jäsenliittojensa yhdyssiteenä siten, että Suomen keilailu-urheilussa noudatetaan yhtenäisiä kilpailusääntöjä ja muita määräyksiä sekä valvomalla niiden noudattamista.
3) jakamalla keilailun harrastajille keilailua koskevaa tietoa ja koulutusta.
4) järjestämällä valtakunnallisia ja kansainvälisiä kilpailuja.
Liittovaltuuston päätöksellä SKL voi liittyä jäseneksi myös muihin ulko- ja kotimaisiin urheilun keskusjärjestöihin.

4 § Kielet 
SKL:n virallinen kieli on suomi. Ruotsia käytetään kirjeenvaihdossa sellaisen jäsenen kanssa, joka sitä pyytää.

5 § Liiton nimen kirjoittaminen 

SKL:n nimen kirjoittavat liiton hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä, tai kaksi liittohallituksen määräämää henkilöä yhdessä.

6 § Jäsenet
Liittovaltuusto voi hyväksyä SKL:n jäseneksi rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toimia alueensa keilailua harrastavien yhdistysten yhteisenä järjestönä ja jotka sääntöjensä mukaan noudattavat SKL:n kilpailusääntöjä sekä muita jäsenille kuuluvia velvoitteita.
Jäsenyyshakemus on tehtävä kirjallisena ja siihen on liitettävä:
1) jäljennös jäseneksi pyrkivän yhdistyksen säännöistä,
2) ote yhdistysrekisteristä,
3) ilmoitus jäseneksi pyrkivään yhdistykseen kuuluvista keilailuseuroista ja luettelo niiden jäsenistä,
4) liittovaltuuston kokouksen vahvistama liittymismaksu ja kutakin rekisteröityvää keilaajaa kohti perittävä rekisteröintimaksu.

7 § Jäsenen velvollisuudet 
SKL:n jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenliitoiksi.  Jäsenliittojen velvollisuudet ovat seuraavat:
1) noudattaa SKL:n sääntöjä ja määräyksiä
2) ylläpitää luetteloa jäsenyhdistystensä niistä jäsenistä, jotka vuosittain haluavat osallistua SKL:n alaiseen keilailutoimintaan ja lähettää ote tästä luettelosta SKL:lle vuosittain lokakuun 1. päivään mennessä. Luettelo tulee täydentää, kun uusia keilaajia rekisteröityy,
3) suorittaa liittovaltuuston syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu toimintasääntöjen 18 §:n mukaisesti,
4) valvoa, että sen jäsenyhdistykset ja niiden jäsenet ja toimitsijat noudattavat SKL:nkilpailusääntöjä, edustuskelpoisuutta koskevia määräyksiä sekä määräyksiä mestaruuksista, rangaistuksista ja muista vastaavista seikoista,
5) ilmoittaa jäsenliiton ja toimihenkilöiden osoitteen ja puhelinnumeron muuttuminen välittömästi.
Liittokokous voi vahvistaa jäsenliiton noudatettavaksi muita kilpailutoimintaan liittyviä määräyksiä, ei kuitenkaan maksuvelvoitteita sen lisäksi mitä jäsenmaksuista 18 §:ssä ja rangaistuksista 19 §:ssä määrätään.

8 § Sitoutuminen antidopingtoimintaan 

SKL, sen seurat ja jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidoping-toimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen Keilailuliiton (World Bowling) dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

9 § Eroaminen ja erottaminen SKL:sta 

Jäsenliiton, joka haluaa erota SKL:sta, tulee siitä kirjallisesti ilmoittaa liittohallitukselle, liittohallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liittokokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsenliitto vapautuu jäsenmaksun maksamisesta sen jäsenmaksukauden alusta, joka ilmoitusta lähinnä seuraa.
Jäsenliitto, joka ei noudata 7 §:ssä mainittuja määräyksiä, voidaan erottaa SKL:sta liittovaltuuston päätöksellä. Erottaminen voidaan tehdä myös silloin, kun jäsenliiton säännöt muutetaan siten, ettei jäsenkelpoisuuden edellytyksiä enää ole olemassa.
Liittovaltuusto voi erottaa jäsenliiton myös, mikäli sillä ei ole sääntöjensä edellyttämää toimintaa. Mikäli jäsenliitto haluaa liittyä myöhemmin uudelleen SKL:n jäseneksi, liittymismaksu on kaksinkertainen.

10 § SKL:n toimielimet 
SKL:n päätösvaltaa käyttävät liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus valtuuksiensa puitteissa. SKL:n asioita hoitavat liittohallituksen lisäksi myös hallituksen asettamat valiokunnat ja SKL:n palvelukseensa ottamat toimihenkilöt.

11 § Liittokokoukset

SKL:n jäsenliitot kokoontuvat joka toinen vuosi lokakuussa varsinaiseen liittokokoukseen.
Kokouksen tehtävät ovat:
1) valita kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) tarkastaa liittohallituksen ja liittovaltuuston kertomus edellisiltä kahdelta toimintavuodelta ja tehdä niiden johdosta aiheelliset huomautukset,
3) hyväksyä liittohallituksen esityksen perusteella kahdeksi seuraavaksi kilpailukaudeksi toimintasuunnitelma ja kahdeksi seuraavaksi tilikaudeksi talouden kehittämissuunnitelma, sekä Suomalaisen keilailun strategia,
4) päättää liittovaltuuston jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista,
5) valita liittovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 20 varsinaista jäsentä ja kullekin viimeksi mainituista kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Liittovaltuustoon valitaan myös erikseen ehdolle asetettujen joukosta yksi naiskeilailun edustaja ja hänelle kaksi henkilökohtaista varajäsentä.
Kilpailu-, nuoriso- ja koulutus-, sarja-, teknisen- ja veteraanivaliokuntien puheenjohtajat ja maajoukkueen vastuuvalmentaja kutsutaan liittovaltuuston kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella.
Liittovaltuustoa valittaessa on liittokokouksen otettava huomioon eri sukupuolten, ikäryhmien, harrastajapiirien ja valtakunnanosien tarve saada osallistua Suomen keilailun kehittämiseen ja johtamiseen.
6) päättää edellä 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista määräyksistä jäsenliitoille,
7) päättää SKL:n sääntöjen muuttamisesta ja SKL:n lopettamisesta yhdistyslaissa säädetyssä järjestyksessä,
8) käsitellä 16 §:n 4 momentissa mainitut jäsenliittojen aloitteet, sekä
9) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Liittovaltuusto
SKL:n päättävänä elimenä toimii liittovaltuusto asioissa, jotka eivät kuulu liittokokoukselle tai jotka kuuluvat liittohallituksen toimivaltaan.
Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin liittohallituksen määräämässä paikassa liittohallituksen kutsusta kaksi kertaa vuodessa; syyskokoukseen loka-joulukuussa ja kevätkokoukseen huhti-kesäkuussa.
Kevätkokouksen tehtävänä on:
1) valita kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) käsitellä ja hyväksyä liittohallituksen esityksen perusteella alkavalle kilpailukaudelle varsinaisen liittokokouksen vahvistaman kaksivuotissuunnitelman puitteissa toimintasuunnitelma,
4) hyväksyä ja vahvistaa liittohallituksen tilikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
5) myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus tai päättää niistä muista toimenpiteistä, joihin hallituksen antamat selvitykset antavat aihetta,
6) käsitellä 16 §:n 4 momentissa mainitut jäsenliittojen aloitteet,
7) käsitellä ja ratkaista muut kokouksessa esille tulevat asiat.
Syyskokouksen tehtävänä on:
1) valita kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) käsitellä ja hyväksyä liittohallituksen kertomus päättyneen kilpailukauden toiminnasta,
4) päättää hallituksen jäsenten, valiokuntien jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista,
5) valita liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä sekä viimeksi mainituille henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi seuraavaksi tilikaudeksi (joka toinen vuosi),
6) määrätä alkavan tilikauden liittymis- ja jäsenmaksut sekä käsitellä ja hyväksyä liittohallituksen esityksen perusteella talousarvio seuraavalle tilikaudelle,
7) valita seuraavaksi tilikaudeksi kaksi lain vaatiman pätevyyden omaavaa henkilöä tarkastamaan SKL:n tilejä ja hallintoa sekä heille kaksi varahenkilöä taitilintarkastusyhteisö, joilla on vastaava pätevyys,
8) käsitellä 16 §:n 4 momentissa mainitut jäsenliittojen aloitteet,
9) käsitellä ja ratkaista muut kokouksessa esille tulevat asiat.

13 § Liittohallitus
SKL:n johtamisesta huolehtii hallitus ottamiensa toimihenkilöiden avustamana.
Puheenjohtaja voi kutsua hallituksen kokoon siten laajennettuna, että myös henkilökohtaiset varajäsenet käyttävät puhevaltaa, vaikka varsinainen jäsen on läsnä. Varajäsenellä on äänioikeus kuitenkin vain varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä varsinaista tai varajäsentä on paikalla.
Hallituksen tehtävänä on:
1) valita SKL:n toiminnanjohtaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja valvoa SKL:n asioiden ja omaisuuden hoitoa,
2) valvoa SKL:n sääntöjen noudattamista kaikilla tasoilla ja määrätä tarvittaessa 19 §:ssä mainittuja rangaistuksia,
3) asettaa keskuudestaan tai muista henkilöistä erityisten asioiden käsittelemiseksi valiokuntia, jotka toimivat hallituksen alaisina ja joita kullekin toimintakaudelle on asetettava ainakin seuraavat:
a) työvaliokunta valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita
b) talousvaliokunta valmistelemaan liiton taloutta
c) kilpailuvaliokunta hoitamaan kansallista kilpailutoimintaa
d) nuoriso- ja koulutusvaliokunta hoitamaan keilailun opetusta kaikilla tasoilla
e) sarjavaliokunta hoitamaan kotimaisten valtakunnallisten sarjaotteluiden järjestämistä
f) veteraanivaliokunta hoitamaan oman ikäluokkansa järjestö- ja kilpailutoimintaa
g) tekninen valiokunta valvomaan, että keilaradat, keilailulaitteet ja -välineet ovat sääntöjen ja määräysten mukaiset sekä laatimaan SKL:n suurkilpailuihin rataolosuhteita ja hoitamaan teknisen alan koulutusta
4) huolehtia siitä, että jäsenliitot hyvissä ajoin ennen liittokokousta ja liittovaltuuston kokousta saavat tilaisuuden perehtyä esille tuleviin asioihin, selvittää niiden osalta oman kantansa ja tehdä aloitteita asioiden ratkaisemiseksi,
5) valmistella liittokokoukselle ja liittovaltuustolle kuuluvat asiat,
6) vastata maajoukkuetoiminnasta ja osallistumista kansainvälisiin arvokilpailuihin,
7) järjestää ja edistää sellaista kilpailutoimintaa keilailussa, joka toteuttaa SKL:n tarkoitusta,
8) päättää ansiomerkkien ja muiden kunniaosoitusten jaosta ja anomisesta keilailun piirissä ansioituneille henkilöille,
9) laatia vuosittain tilikertomus ja tilinpäätös sekä seuraavan kauden toimintasuunnitelma liittovaltuuston kevätkokoukselle. Laatia tulevan vuoden tulo- ja menoarvio sekä toimintakertomus edelliseltä kilpailukaudelta liittovaltuuston syyskokoukselle esitettäväksi. Laatia liittokokousvuosina toimintakertomus sekä ehdotus seuraavien kahden kilpailukauden toimintasuunnitelmaksi ja seuraavien kahden tilikauden talouden kehittämiseksi,
10) käsitellä ja hyväksyä muutokset kilpailu-, ja muihin jäsenten noudatettavaksi tarkoitettuihin sääntöihin ja määräyksiin,
11) huolehtia SKL:n kansainvälisistä yhteyksistä,
12) pitää luetteloa jäsenliitoista ja näiden avulla jäsenliittojen jäsenseuroista ja liiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvista henkilöistä, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä rekisteröidyt keilaajat. Rekisteröidyt keilaajat voivat olla erikseen ryhmiteltyjä: esim. lisenssi-, firma- ja harrastajakeilaajat,
13) käsitellä ne muutoshakemukset, jotka jäsenliiton jäsenseura tai rekisteröity keilaaja tai jokin muu taho toimintasääntöjen 19 §:n mukaisesti tekee jäsenliiton määräämästä kilpailukiellosta tai muusta toimintamahdollisuuksia rajoittavasta päätöksestä tai kilpailujärjestäjän ratkaisusta protestia koskevissa asioissa. Hallitus voi antaa asiassa 19 §:ssä määrättyjen rangaistusten uhalla jäsenliitolle kirjallisen toimintaohjeen käsiteltyään muutoshakemuksen, mikäli hallitus katsoo muutoksenhaun alaisen päätöksen olevan SKL:n sääntöjen vastainen.
Hallituksen ja valiokuntien kokouksiin voivat jäsenet osallistua tietoliikenneyhteyksien tai muiden teknisten apuvälineiden kautta.

14 § Ylimääräiset kokoukset 
Liittohallitus voi tarvittaessa kutsua kokoon ylimääräisen liittovaltuuston kokouksen tai liittokokouksen. Ylimääräinen liittovaltuuston kokous tai ylimääräinen liittokokous on pidettävä, jos vähintään yksi viidesosa jäsenliitoista sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

15 § Kokouskutsut 

Liittokokouskutsu, jonka mukana seuraa esityslista liitteineen, toimintakertomus sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talouden kehittämissuunnitelmaksi on lähetettävä jäsenliitoille vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenliiton ilmoittamaan osoitteeseen kirjeessä tai sähköpostina.
Kutsu liittovaltuuston kokouksiin lähetetään valtuuston varsinaisille jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeessä tai sähköpostina. Se on samalla annettava sähköpostin välityksellä tiedoksi kaikille jäsenliitoille.
Liittovaltuuston varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa varajäsenelleen esteestä, jos hän ei voi olla läsnä kokouksessa. Kokousmateriaali lähetetään sähköpostina myös varajäsenille.

16 § Edustus-, päätös- ja aloitevalta 
Liittokokoukseen saa jäsenliitto valtuuttaa enintään kaksi henkilöä, joista valtakirjassa tai pöytäkirjan otteessa ensiksi mainittu käyttää jäsenen äänivaltaa.
Jäsenliitolla on liittokokouksessa yksi ääni kutakin jäsenliiton kuluvan vuoden kesäkuun 30. päivänä rekisteröityä alkavaa 100 lisenssikeilaajaa kohti. Äänimäärä määräytyy kokousta edeltäneen kesäkuun 30. päivän lisenssikeilaajamäärän perusteella. Jäsenliitto valtakirjoineen ei kuitenkaan saa käyttää suurempaa äänimäärää kuin viidesosa kaikista kokouksessa edustettuina olevista äänistä.
Liittovaltuustossa käyttävät äänioikeutta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet siten, että kullakin on yksi ääni. Varajäsen voi osallistua kokoukseen vain varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa, ensisijaisesti se varajäsen, joka liittokokouksen pöytäkirjassa mainitaan ensimmäisenä henkilökohtaisena varajäsenenä. Liittovaltuusto on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 11 varsinaista tai varajäsentä. Liittovaltuuston kokous on myös päätösvaltainen, jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneitä, mutta paikalla on vähintään 12 varsinaista tai varajäsentä.
Liittokokouksen ja liittovaltuuston on käsiteltävä jokainen jäsenliiton anomus tai aloite, joka vähintään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta on toimitettu SKL:n toimistoon.
Liittokokouksen ja liittovaltuuston päätökseksi tulee enemmistön mielipide muissa kuin sääntöjen muuttamista ja SKL:n purkamista koskevissa asioissa, joissa vaaditaan 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee liittokokouksessa ja liittovaltuuston toimittamissa vaaleissa arpa, mutta liittovaltuuston muissa päätöksissä puheenjohtajan ääni.

17 § Tili- ja kilpailukausi 

SKL:n tilikausi on kalenterivuosi ja kilpailukausi 1.7. -30.6.
Tilien tulee olla päätetyt viimeistään tammikuun 31. päivänä ja ne on jätettävä tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa niistä lausuntonsa ennen maaliskuun loppua.

18 § Jäsenmaksut 
Jäsenliiton on suoritettava seuraavat liittovaltuuston syyskokouksen kutakin tilikautta varten vahvistamat maksut:
1) liittymismaksu
2) jäsenmaksu, joka määräytyy siten, että erikseen suoritetaan maksu kunkin jäsenseuran perusteella ja erikseen maksu, joka määräytyy jäsenliitossa lokakuun 1. päivänä rekisteröitynä olevien keilaajien lukumäärän perusteella.
Maksut suoritetaan 31.10. mennessä ja viivästymisestä peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

19 § Rangaistukset 

Liittohallitus voi määrätä näiden toimintasääntöjen rikkomisesta rangaistuksena huomautuksen tai varoituksen jäsenliitoille, seuroille ja rekisteröidyille keilaajille. Liittohallituksen tulee siirtää asia liittovaltuuston käsiteltäväksi, jos seuraamuksena on mahdollinen jäsenyydestä erottaminen toimintasääntöjen 9 §:n mukaisesti.
Jos jäsenliitto laiminlyö 18 §:ssä mainittujen maksujen suorittamisen, liittohallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta.
Sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta päättää liittohallitus. Liittohallitus voi evätä äänioikeuden jäsenliitolta liittokokouksessa, jos jäsenliitto ei ole suorittanut säännöissä määrättyjä maksuja säännöissä määrättyyn päivämäärään mennessä.
Kilpailu- ja muiden sääntöjen ja määräysten rikkomisesta määritellään rangaistukset SKL:n hyväksymissä ao. säännöissä ja määräyksissä.
Liittohallitus voi päättää myös rekisteröityyn keilaajaan kohdistuvasta SKL:n alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta, jos rekisteröity keilaaja on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.
Jäsenliitot sitoutuvat tekemään liittohallituksen ratkaisun mukaiset päätökset määrätyn rangaistuksen tai seuraamuksen täytäntöön panemiseksi.
Ennen päätöksen tekoa on asianomaisille varattava tilaisuus esittää vähintään kahden viikon määräajassa oma selvityksensä asiassa.
Asianosaisten valitusoikeus tehdyistä seuraamuspäätöksistä määräytyy yhdistyslain mukaisesti.

20 § Varat SKL:n purkautuessa 
SKL:n purkautuessa jaetaan sen varat jäljelle jäävien jäsenliittojen kesken niiden rekisteröityjen keilaajien todellisen määrän suhteessa.

21 § Muut määräykset 

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä.