Vastuullisuus keilailussa

Vastuullisuus keilailussa tarkoittaa sitä, että jokaisella keilailussa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden. Keilailun vastuullisuustyön tavoitteena on, että toiminta on laadukasta ja yhteiskuntavastuullisesti toteutettua toimintaa. Vastuullisuusohjelma pohjautuu Suomen Keilailuliiton arvoihin sekä urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja reilun pelin periaatteisiin.

Kaikki keilailutoiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan koko keilailutoiminnalle yhteisiä eettisiä arvoja. Keilailululiiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma heijastuu vahvasti vastuullisuusohjelmaan ja eettisiin periaatteisiin.

Koko urheiluyhteisöä sitoo Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet. Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin.

Hyvä hallinto

Keilailutoiminnan tulee olla hyvän hallintotavan mukaista läpinäkyvää, avointa ja jäsenistöään osallistavaa toimintaa. Keilaseuroja velvoittaa Yhdistyslaki. Alla olevien linkkien takaa löydät Suomen Keilailuliiton sääntöjä ja tukimateriaaleja seuroille sekä linkit Olympiakomitean materiaaleihin.

Säännöt (Suomen Keilailuliiton toimintasäännöt, kilpailusäännöt ja kaikki säännöt kokonaisuudessaan)

Seuran mallisäännöt

Olympiakomitean materiaalit yhdistyshallinnon tueksi (mm. seurajohtajan käsikirja, urheiluseuran viestintäopas, työsopimusmalleja)

Seuran hallinto -verkkokurssi (15min)

Turvallinen toimintaympäristö

Keilailussa huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Toimintamme sekä olosuhteet harjoitteluun ja kilpailemiselle tulee olla turvallisia. Kun toimintaprosessimme ovat selkeitä ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan, luo se toimintaympäristöstä turvallisen yhdessä positiivisen ilmapiirin kanssa. Turvallisuuden lisäksi toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava.

Et ole yksin -palvelu
ILMOita urheilurikkomuksesta

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Suomen Keilailuliiton tarkoituksena on keilailun valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää keilailu-urheilua Suomessa. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Voit tutustua Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
(päivitetty 12.10.2021)
Olympiakomitean yhdenvertaisuusmateriaalit (mm. yhdenvertaisuuskysely ja -suunnittelu, vinkit asian arviointiin ja kehittämiseen)

Ympäristö ja ilmasto

Keilailussa kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen. Suosimme lähiliikuntaa, kampanjoimme erilaisista ympäristöä säästävistä toimista kuten arkiliikunnasta ja kierrätyksestä. Tapahtumissamme huomioidaan kestävä kehitys ja seuroja ohjeistetaan siihen heidän järjestämissään kilpailuissa ja tapahtumissa.

Olympiakomitean KEKE-koutsi
Urheiluseuran ympäristöopin perusteet
Järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri

Ympäristövastuusuunnitelma, Keilailuliitto
(päivitetty 1.10.2021)

Antidoping

Suomen Keilailuliiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen urheiluun. Reilussa ja puhtaassa urheilussa kaikki lähtee kunnioituksesta: puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan.

Suomen Keilailuliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja Maailman antidopingsäännöstöä (World Antidoping Code). Suomen Keilailuliiton antidopingohjelman tavoitteet perustuvat siihen, ettei se hyväksy minkäänlaisia kiellettyjä aineita ja menetelmiä keilailussa. Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) sivuilta löydät lisätietoa antidoping asioista ja esimerkiksi ohjeet, miten toimia erivapaus asioissa.

Suomen Keilailuliiton antidopingohjelma (Päivitetty 30.9.2021)

Puhtaasti paras -verkkokoulutus
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
KAMU-lääkehaku (löytyy myös mobiilisovellus)
Erivapaus
Suomen antidopingsäännöstö

Toimintaohje epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseen

Jokaisella keilailutoiminnassa mukana olevalla tulee olla turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä.
Harrastuksen tulee kunnioittaa jokaisen omia rajoja. Omista rajoista kiinni pitäminen ei aina ole helppoa, ja joskus myös omien oikeuksien puolustaminen voi tuntua pelottavalta. Jokaisella ihmisellä on oikeus koskemattomuuteen, omiin rajoihin ja väkivallattomuuteen.

Mikäli koet keilailussa epäasiallista käytöstä tai häirintää, toimi näin:
 • Yritä ilmoittaa selkeästi epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista.
  Puuttuminen epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön toimintaan ei aina ole mahdollista esimerkiksi valta-aseman tai teon kohteeksi joutuneen järkyttymisen tai pelkotilan johdosta. On tärkeää, että tieto epäasiallisesta käytöksestä tulee epäasiallisesti kohtelevan henkilön tietoon. Mikäli et koe pystyväsi ilmoittamaan suoraan tälle henkilölle asiasta, kerro jollekin turvalliselle aikuiselle epäasiallisesta käytöksestä, jotta asiaan voidaan puuttua.
 • Yritä muistaa tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä. Tarvittaessa kirjaa ne ylös.
 • Ota yhteys seurasi johtoon.
 • Mikäli tilanne ei raukea: ota yhteys Keilailululiiton toimihenkilöihin (esimerkiksi toiminnanjohtaja) ja tarvittaessa poliisiin.
 • Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin – palveluun, ja jutella luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa.
Miten seurana toimia epäasiallisen käytöksen tapauksien käsittelyssä?

Seuralla on hyvä olla ongelmanratkaisupolku, johon on avattu, kuinka seurassa toimitaan ongelmien ilmetessä. Tätä kautta seuran harrastajilla ja heidän vanhemmillaan on selvillä, kuinka toimia ja keneen ottaa yhteyttä esimerkiksi epäasiallista käytöstä kohdatessaan. Tähän on listattuna tiivistetysti, kuinka epäasiallisen käytöksen tapauksia kannattaa seurassa käsitellä. Kattavammat ohjeet seuroille löydät Et ole yksin -palvelun materiaalipankista.

 • Valituksen vastaanottaja kuuntelee yhteydenottajaa kiireettömästi ja hänen ilmaiseman huolen vakavasti.
 • Kuuntelija kirjaa asian ylös tai vastaavasti pyytää asianomaiselta valituksen kirjallisena.
 • Yhteydenotossa kerrotaan, miten asiaa viedään eteenpäin ja koska siitä ollaan yhteydessä seuraavan kerran.
 • Seurassa päätetään kuka jatkaa tapauksen käsittelyä. Seurassa on jo etukäteen nimetty henkilöt, jotka käsittelevät valitukset ensisijaisesti (esim. hallituksen jäsen, valmennuspäällikkö, toiminnanjohtaja).
 • Tapaus arvioidaan yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa, onko tarve tehdä rikos- tai lastensuojeluilmoitus vai voiko seura selvittää itse tapauksen.
 • Asiasta kuullaan asianomaisia ja mikäli tapaukseen liittyy alaikäisiä, annetaan heidän vanhemmille mahdollisuus olla mukana kuulemisessa. Vanhempia tulee aina informoida jälkikäteen, mistä on puhuttu ja millaisiin toimenpiteisiin ollaan ryhdytty.
 • Osapuolten kuulemisten jälkeen tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Tapauksen ollessa häirintään tai väkivaltaan liittyvää, tulee siitä informoida seuran johtokuntaa.
 • Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto ja päätetään, missä sitä säilytetään sekä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä.

Suomen Keilailuliitto yhdessä Väestöliiton ja suurimpien urheilun lajiliittojen kanssa on rakentanut palvelua ja sen materiaaleja yhdessä vuodesta 2017 lähtien. Tutustu Et ole yksin -palvelun seuroille suunnattuun kattavaan materiaalipankkiin.